Bufferstroken

Nieuw in het GLB zijn de verplichte bufferstroken naast waterlopen. Op deze stroken mogen geen gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt en mag ook niet worden bemest. De breedte van de bufferstrook is meestal 3 meter maar naast droge sloten 1 meter en naast kwetsbare waterlopen 5 meter. Voor kleine percelen is er soms een uitzondering. De achtergrond van de bufferstrook is het beperken van emissies van mineralen en gewasbescherming naar het water.

Op de bufferstrook mag wel hetzelfde gewas worden geteeld. Maar in veel gevallen zal het niet verstandig zijn een gewas zonder bijvoorbeeld bemesting te telen. Daarnaast zal vanaf 2024 verplicht 4% van het areaal ingericht moeten worden als niet productief areaal. Achtergrond van deze regeling is het stimuleren van de biodiversiteit. Het is logisch de bufferstroken te gebruiken om het niet productief areaal in te vullen. U kunt bijvoorbeeld ook kiezen voor 7% niet productief waarvan 4% teelt van een vlinderbloemig gewas zonder gebruik van gewasbescherming is. Ook biologische bedrijven zullen hieraan moeten voldoen.

In veel situaties zal het slim zijn een permanente rand in te zaaien op een bufferstrook. Een kruidenrijke rand kan bovendien in de ecoregeling mee tellen. In dat geval krijgt u extra punten om te komen tot een extra vergoeding.

Zaadhandel Neutkens heeft een aantal verschillende mengsels bedacht om op de bufferstroken te zaaien. Hierbij spelen veel afwegingen een rol. Denk aan: meerjarig mengsel  dat bestand is tegen berijden, juiste groeikracht (niet te veel en niet te weinig) , diversiteit voor bestuivers en natuurlijke vijanden, wintervoedselfunctie voor vogels, kosten en natuurlijk aantrekkelijkheid.

Mengsel Bevat Omschrijving
Bufferstrook 1 Groeikrachtig en divers

Basismengsel

Voor biologische en gangbare bedrijven

11 componenten. Traaggroeiende grassen, verschillende klavers en kruiden. Gericht op duurzaam Aantrekkelijk mengsel, stimuleren van bestuivers, product kan opgevoerd worden. Bevat geen schermbloemigen. Beperkte kosten
Bufferstrook 2 Soortenrijk >25% kruiden

Inheemse kruiden en grassen

Voor biologische en gangbare bedrijven

Circa 25 componenten, kruiden en grassen geheel inheems. Beetje graan i.v.m. wintervoedselfunctie Zeer aantrekkelijk (geur en kleur) en nuttig mengsel. Sterk gericht op stimuleren bestuivers en natuurlijke vijanden. >25% kruiden en vlinderbloemigen. Bevat geen schermbloemigen