Pieter vertelt

Pieter Van Rumst is een Vlaamse landbouwadviseur, werkzaam in de melkveesector in België en Nederland. Met zijn adviesbedrijf Obs’Herbe richt hij zich op gras gebaseerde veehouderij en de integratie van grazende dieren in de regeneratieve landbouw.

Via zijn Obs’Herbe werkt Pieter weideplannen op maat uit. Pieter is immers overtuigd van de voordelen van beweiden.
“Om goede graasresultaten te bereiken is het belangrijk om een weidemengsel samen te stellen dat goed past bij je bodem, je bedrijfsvoering en de behoeften van jouw veestapel. En dat is voor iedereen anders: eenvoudig tot heel divers en alles daartussen.”

Pieter heeft kennis van ruwvoerteelten voor veeteeltbedrijven tot groenbemesters in een akkerbouwrotatie die kunnen begraasd worden door schapen.
“Ik werk al een aantal jaren met Neutkens en het is een hele eer voor mij om nu ook deel te mogen uitmaken van het Neutkens – bioteam.”

Welkom bij ons team, Pieter!

Mogen we aan u voorstellen: Pieter van Rumst. Gespecialiseerd in alles met een weide te maken heeft en wonend in België. Met de beheersing van zowel de Nederlandse als Franse taal is Pieter de perfecte aanwinst om ons team te versterken en onze Belgische klanten te adviseren.

Pieter se raconte

Pieter Van Rumst est conseiller agricole flamand et travaille dans le secteur de l’élevage en Belgique et aux Pays-Bas. Avec sa société de conseil Obs’Herbe, il se concentre sur l’élevage à base d’herbe et l’intégration des animaux dans une agriculture régénérative.
A travers son cabinet de conseil Obs’Herbe, Pieter élabore des plans de pâturage sur mesure (PâturPlan). Après tout, Pieter est convaincu des avantages du pâturage.

« Pour obtenir de bons résultats de pâturage, il est important de composer un mélange de flore adapté à votre sol, à votre type de gestion et aux besoins de votre bétail. Et cela est différent pour chacun : des mélanges simples ou multi-espèces et tout entre. »

Pieter connaît les cultures de fourrage grossier pour les élevages jusqu’aux engrais verts dans une rotation de terres de cultures qui peuvent être pâturées par les moutons.”Je travaille avec Neutkens semences depuis plusieurs années et c’est un grand honneur pour moi de faire désormais partie de l’équipe BIO de Neutkens semences.”